Facebook Instagram

Algemene Voorwaarden TypTop Casting

TypTop Casting bemiddelt ten behoeve van acteurs, artiesten, (edel) figuranten en modellen en ten behoeve van opdrachtgevers. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op elke met Typ Top Casting gesloten overeenkomst en alle door TypTop Casting verleende diensten of andere verrichte werkzaamheden.

Onder 'talenten' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedereen die op voorstel van TypTop Casting deelneemt aan een opdracht als acteur, artiest, (edel)figurant of model.
 

 1. Inschrijvingen
  • De beslissing om een talent wel of niet in te schrijven in het bestand van TypTop Casting berust geheel bij TypTop Casting en hoeft niet door haar te worden toegelicht.
  • Indien een talent niet binnen 5 werkdagen na inschrijving bij TypTop Casting bezwaar maakt tegen de algemene en financiële voorwaarden, wordt het talent geacht geheel akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
  • Bij een inschrijving is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking.
  • TypTop Casting is geen werkgever.
  • Na een inschrijving is het belangrijk dat het talent TypTop Casting op de hoogte houdt van uiterlijke veranderingen. Vooral bij kinderen is dit belangrijk omdat zij snel veranderen.
  • Ook is het belangrijk om adreswijzigingen en nieuwe contactgegevens tijdig aan TypTop Casting door te geven.
 2. Tarieven
  • De tarieven worden in overleg met TypTop Casting, de opdrachtgever en het talent vastgesteld en zijn afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden en ervaring van het talent.
  • De opdrachtgever heeft de keuze het talent te boeken tegen een dagtarief, een halve dag of per uur. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur. Het halve dag tarief bestaat uit 4 werkuren achtereen.
 3. Boekingen
  • De door de opdrachtgever resp. het talent en TypTop Casting ondertekende boekingsbevestiging is bindend voor deze respectieve beide partijen.
  • Een boeking is ook bindend naar aanleiding van een schriftelijke en/of mondelinge boekingsovereenkomst, verricht per telefoon, per post of per email.
  • Bij een boekingsovereenkomst is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking. TypTop Casting is geen werkgever en bemiddelt alleen ten behoeve van talenten en opdrachtgevers.
  • Indien het talent de verplichtingen zoals afgesproken in de boeking niet nakomt, heeft TypTop Casting het recht het overeengekomen bedrag niet of gedeeltelijk uit te betalen
  • Opties op talenten dienen uiterlijk een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om uitgevoerd te worden.
  • Het annuleren van boekingen dient uiterlijk 24 uur door de opdrachtgever en het talent voor de afgesproken aanvang van de werktijd plaats te vinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Voor annulering ter plaatse is de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd.
  • Het is de opdrachtgever en het talent niet toegestaan om zonder goedkeuring of buiten medeweten van TypTop Casting, na eenmaal door haar in contact gebracht te zijn, elkaar te benaderen of zonder de bemiddeling van Typ Top Casting met elkaar te contracteren.
 4. Betalingen
  • Betalingen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van TypTop Casting. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht met de gehele inhoud van de factuur in te stemmen.
  • Alle kosten die door TypTop Casting al dan niet voor of namens het talent worden gemaakt ter effectuering van zijn/haar rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin TypTop Casting, al dan niet al dan niet voor of namens het talent, wegens niet-betaling van een factuur een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van de vordering van Typ Top Casting c.q. van het talent of ter handhaving van de rechten van Typ Top Casting c.q. van het talent.
  • Het talent wordt pas voor zijn/haar werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.
  • Het talent is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn/haar aangifte(n), zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting e.d. zorg dragen en is gehouden TypTop Casting te vrijwaren van aanspraken van de belastingdienst en/of uitkeringsinstanties sociale zekerheid e.d. ter zake. Indien het talent in bezit is van een zelfstandigheidsverklaring is het talent verplicht om TypTop Casting een factuur toe te sturen voor het verschuldigde bedrag, verhoogd met BTW.
 5. Aansprakelijkheid
  • TypTop Casting is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de opdrachtgever of van het talent, van welke aard ook, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen, invaliditeit en overlijden van het talent op weg van en naar de opnameplaats en tijdens de opname(n)/werkzaamheden.
  • Zowel de opdrachtgever als het talent zijn verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade of verlies ontstaan tijdens of in verband de opname(n)/werkzaamheden. Het talent is ook verplicht zelf verzekerd te zijn voor kosten van ziekten en voor arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of verlies geleden door het talent of door TypTop Casting tijdens, of in verband de opdracht(en) en/of de werkzaamheden/opnamen.
 6. Materiaal
  • De opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s, film en ander materiaal van de talenten voor andere doeleinden te gebruiken dan de opdrachtbevestiging en/ of boekingsformulier en/of factuur aangeeft.
  • Indien het foto- of videomateriaal van het talent bij de opdrachtgever in ongerede raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van de opdrachtgever.
  • De door het talent verstrekt fotomateriaal wordt, tenzij anders is overeengekomen, bij inschrijving eigendom van TypTop Casting en zal alleen worden gebruikt voor boekingsdoeleinden.
 7. Nederlands Recht
  • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en/of het talent enerazijds en Typ Top Casting anderzijds, of tussen opdrachtgever enerzijds en het talent anderzijds zouden ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.